Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy
Powróć do: O Bibliotece

Klauzula informacyjna Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 

 

Klauzula informacyjna Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy 

(dla czytelników, użytkowników, uczestników wydarzeń kulturalnych, konkursów itp.)

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że

1.       Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy 
z siedzibą w 63-024 Krzykosy ul. Główna 27, tel. 61 286 25 31, reprezentowana przez Dyrektora.

2.       Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy jest również administratorem danych osobowych przetwarzanych w:

1.1. Filia Pięczkowo ul. Powstańców Wielkopolskich 50, 63-025 Witowo

tel. 61 22 79 006, e-mail bpgkfiliapieczkowo@o2.pl;

1.3. Filia Sulęcinek ul. Szkolna 24, 63-023 Sulęcinek

          tel. 61 28 51 423, e-mail bpgkfiliasulecinek@o2.pl

3.       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych mgr Ryszarda Kujawskiego, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:  odo24@wp.pl;

4.       Biblioteka będzie pobierać i przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie:

4.1. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia – na podstawie wyrażonej zgody w celu:- zapisu do biblioteki, czy zgłoszenia wzięcia udziału w konkursie, wydarzeniu kulturalnym, turnieju, a także zajęć cyklicznych prowadzonych przez bibliotekę itp.;- publikacji wizerunku;- przekazywania informacji o działalności biblioteki; Każdorazowo przy pobieraniu zgody będą Państwo informowani o celu i rodzaju pobieranych danych, a także komu Państwo wyrażają zgodę i w jakim zakresie;

4.2. art. 6 ust. 1 lit. c i e Rozporządzenia – na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu:- realizacji zadań wynikających ze statutu Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy, zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej- korzystaniem z udostępnionych zbiorów bibliotecznych– ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych, na podstawie Ustawy o bibliotekach z dn. 29 czerwca 1997 z późn. zm. oraz Ustawy o statystyce publicznej z dn.29 czerwca 1995 
z późn. zm. - dokumentowania prowadzonej działalności przez bibliotekę oraz przetwarzanie w celach archiwalnych;- realizacji zadań statutowych (organizacja warsztatów, zajęć edukacyjnych, konkursów, występów, a także organizacją wycieczek, imprez o charakterze kulturalnym) i innych prawnych obowiązków w tym umownych;- dochodzenie ewentualnych roszczeń prawnych;- prowadzenie statystyk dotyczących korzystania ze zbiorów biblioteki;- weryfikacji sposobu korzystania z multimediów biblioteki – komputery, Internet (jeśli Czytelnik korzysta z tych usług) w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych biblioteki oraz w celu wykrywania działań niezgodnych z prawem;

5.       Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach związanych z działalnością biblioteki. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych, czy uczestnictwa w prowadzonych przez bibliotekę konkursach, turniejach, czy innych formach przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną biblioteki;

6.       Państwa dane będą przechowywane przez okres:

6.1. pozostawania czytelnikiem biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz dokonano wypożyczenia oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty ostatniej wizyty (pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony);

6.2. do czasu wyrażonej zgody, a w przypadku jej wycofania przez okres 5 lat od daty jej wycofania do celu ewentualnego dochodzenia roszczeń;

7.       Państwa dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami będą pracownicy administratora, czy osoby delegowane do Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w celu realizacji zadań związanych z działalnością biblioteki (np. komisje konkursowe). Odbiorcami danych Państwa mogą też być podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania – np. firmy outsourcingowe – audytowe;

8.       Nie przewiduje się przekazywania Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane;

9.       Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podlegały profilowaniu w tym podejmowaniu w sposób zautomatyzowany;

10.   Mają Państwo prawo do: ochrony swoich (również dzieci) danych osobowych, prawo do informacji o zasadach ich przetwarzania, dostępu do nich i uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz powiadomienia każdego odbiorcę o sprostowaniu lub ograniczeniu przetwarzania. Przysługuje także Państwu prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu przetwarzaniu Waszych danych, prawo kontaktu z Inspektorem ochrony danych. Ponadto macie Państwo prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych przez administratora. Niektóre z tych praw mogą podlegać pewnym ograniczeniom wynikającym z odrębnych przepisów prawa;

11.   W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych osobowych przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.